WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej drukujcyfrowo.info. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie uznawane jest za ważne, tylko gdy Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia. Za rozpoczęcie realizacji zamówienia przyjmuje się kolejny dzień po złożeniu zamówienia za wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.

Umowy zawierane są w języku polskim. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta po przystąpieniu Sprzedawcy do jego realizacji, które następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na koncie bakowym Sprzedawcy.

Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi informację o wpłynięciu oferty do Sprzedawcy i nie może być uznawane za zawarcie umowy. W potwierdzeniu wysyłanym drogą elektroniczną udostępnianie są Klientowi dane dotyczące.

Zmiany statusu zamówienia Klient może kontrolować w każdym momencie po złożeniu zamówienia poprzez aktywowanie linku otrzymanego od Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail zaraz po złożeniu zamówienia.

Oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie usługi są realizowane na podstawie indywidualnych preferencji Klienta. Każde zamówienie może być również korygowane na wyraźnie życzenie Klienta zgodnie z jego wytycznymi, jeżeli tylko mieszczą się one w zakresie pierwotnego zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia każdy produkt musi zostać skonfigurowany przez Klienta przy użyciu opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu. Zakres możliwych konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.

Poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzucają sprzęty używane do realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz zgadza się z konsekwencjami tego, jak np. różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem, a obrazem obserwowanym na monitorze Klienta czy wydrukowanie jednej z prac na kilku urządzeniach.

Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi w Sklepie opcjami dotyczącymi jego zamówienia, z uwzględnieniem ceny końcowej.

Klient może skorygować złożone zamówienie, a także wycofać je do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie ureguluje płatności w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia zostanie ono anulowane przez Sprzedawcę.

Sklep przyjmując zamówienie od Klienta uwzględnia tylko i wyłącznie aktualne ceny i warunki. Wystawiając fakturę sklep związany jest ceną zamówienia obowiązującą w chwili jego złożenia.

Średni czas realizacji złożonego zamówienia w Sklepie wynosi 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niestandardowych zamówień lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, koszt obsługi zamówienia oraz wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas realizacji zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Koszt wysyłki podawany jest osobno. Przy realizacji zamówień atypowych, koszty wysyłki ustalane są pisemnie przez Sklep z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub faksem pod numerem podanym na stronie internetowej.

Po wykonaniu każdego zlecenia Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę lub paragon fiskalny.

Płatności za towary mogą być dokonywane tylko w formie przedpłaty elektronicznej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 76 1140 2017 0000 4202 1037 5857 w banku Multibank lub za pośrednictwem płatności elektronicznych Payu.

Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się Klienta ze Sprzedawcą.

Osobisty odbiór zrealizowanego zamówienia jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy 30-405 Kraków, ul. Szaniawskiego 29. Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o planowanym odbiorze osobistym w momencie składania zamówienia. Wybierając opcję odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów przesyłki.

Termin realizacji dostawy określany jest indywidualnie dla poszczególnych zamówień. W przypadku złożenia przez tego samego Klienta kilku zamówień, dostawa zostanie zrealizowana w terminie przewidzianym dla zlecenia o najdłuższym terminie realizacji. Na życzenie Klienta poszczególne zamówienia będą doręczane osobno.

Dostawa realizowana jest zgodnie z cenami podanymi przy zamówieniu. Powyższe nie dotyczy kosztów dostawy wycenianej indywidualnie. Warunki dostawy zagranicznej Klient ma obowiązek każdorazowo uzgadniać ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

Termin do wykonania zamówienia liczony jest od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia nadania gotowego wyrobu do wysyłki na Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej.

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Wydłużenie terminu dostawy spowodowane opóźnieniem wskazanym powyżej nie zwalnia Klienta od obowiązku odebrania przesyłki.

W razie niemożności dostarczenia zamówienia Klientowi przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym Klienta wraz z podaniem przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi kwotę uiszczoną za złożone zamówienie w ciągu 14 dni roboczych od wskazania przez Klienta numeru rachunku bankowego.

Jeżeli dostarczone zamówienie nie odpowiada ustaleniom zawartej umowy, za co winę ponosi Sprzedawca, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę oraz wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 10 dni na realizację zamówienia.

Sprzedawca pakuje zamówienia w sposób uniemożliwiający zniszczenie znajdujących się wewnątrz rzeczy. Jeżeli opakowanie, w którym dostarczono do Klienta zamówienie posiada widoczne uszkodzenia, brakuje oznaczeń firmowych, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności, a w przypadku braku możliwości spisania takiego protokołu Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, o czym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W razie nie przestrzegania powyższej procedury, Klient traci możliwość powoływania się na ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie i uzewnętrznione w sposób opisany powyżej w przyszłości.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Klient składając zamówienie określa jego parametry, a realizacja każdego zamówienia wykonywana jest w całości według zlecenia Klienta. W związku z powyższym Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, chyba, że niniejszy Regulamin wyraźnie to dopuszcza.

Zamówienie realizowane na zlecenie Klienta jest realizowane na podstawie zindywidualizowanego i szczegółowego zamówienia, którego elementy w całości określone są preferencjami Klienta, dlatego też w świetle art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 roku prawo odstąpienia od umowy poprzez zwrot towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny, nie przysługuje.

W razie częściowego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za zrealizowane przez Sklep usługi zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w dniu odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które są od niego niezależne i których nie mógł przewidzieć, a także w przypadku gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin lub ustalone warunki zamówienia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy wskazane powyżej może nastąpić w każdym terminie i nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku wypłaty Klientowi odszkodowania.

 

PROCES REKLAMACYJNY

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok, a jego bieg rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Klienta.

Oferowane wyroby są wykonane z materiałów ogólnodostępnych . W przypadku druków, tuszów, farb, itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej – normalnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia dlatego konieczne jest określenie tego parametru przy składaniu zamówienia .Obowiązek ten spoczywa na Zamawiającym.

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą – listem poleconym reklamację dotyczące błędnych dostaw i widocznych wad towaru.

Jeżeli Zamawiający dokonuje składa zamówienie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest on zobowiązany sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku ujawnienia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać i doręczyć Sprzedawcy w formie pisemnej. Jeżeli Nabywca nie wskazał widocznych wad, towar uważa się za dostarczony bez wad i zgodnie z zamówieniem chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważany jest za zgodny z zamówieniem i przyjęty bez zastrzeżeń przez Zamawiającego .

Jeżeli zamówiony produkt przeznaczony jest do montażu ,przed jego wykonaniem koniecznym jest dokładne sprawdzenie zgodności wszystkich jego parametrów z zamówieniem ( wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki itp.) . Wszelkie niezgodności /wady należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), reklamacja nie przysługuje.

Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób w terminie 3 dni od wezwania , celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny w możliwie najkrótszym terminie , nie dłuższym niż 14 dni roboczych .Po zakończeniu postepowania reklamacyjnego i o jego wynikach Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Nabywcę. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z terminu określonego w pkt.7.1 Nabywca jest uprawniony do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny.

Jeżeli z powodu niewłaściwego montażu lub niezgodnych z umową działań Nabywcy powstanie u Niego szkoda ,Sprzedający nie ponosi za nią odpowiedzialności.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Nabywcy ,które zostaną przekazane Sprzedawcy na potrzeby transakcji są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i  będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartej przez strony umowy.

Wykorzystywanie wymienionych w pkt.7. danych Nabywcy w celach marketingowych, reklamowych i innych wymaga zgody Nabywcy.

Przekazane do przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w punkcie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy oraz konieczne do wystawienia faktury.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

Wszystkie zamówione i sprzedawane towary chronione są całości prawami autorskimi .Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do rozpowszechniania lub powielania produktów ,a także do ich reprodukcji , produkcji, czy ich dalszej odsprzedaży.

Każdorazowe wykorzystanie jakiegokolwiek Naszego produktu – dzieła jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne materiały ( np. projekty graficzne ,zdjęcia itp.) przekazanie tychże materiałów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia ,iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego materiału . Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego przekazanych mu materiałów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W razie Nabywca odmówi ( nie przedstawi ) pisemnego potwierdzenia lub Sprzedający uzna je za niewiarygodne i pozwalające na przypuszczenie ,że może dojść do naruszenia praw autorskich przy wykonywaniu zamówienia – Sprzedający ma możliwość odmowy zrealizowania zamówienia .

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych przez serwis ekotapeta24.pl kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie naszej stronie internetowej drukujcyfrowo.info

W razie wątpliwości ,w sytuacji zmiany regulaminu w czasie zawierania transakcji wiążąca dla stron jest treść regulaminu jaka obowiązywała w momencie składania zamówienia.